Äri-ja juhtimisalased konsultatsioonid

Juhtimisnõustamine on sõltumatu ja professionaalne tegevus, mis aitab ettevõttel saavutada eesmärke, lahendades juhtumid ning äriprobleeme, leides ja kasutades uusi võimalusi, edendades õppimist ning viies ellu muudatusi (Liemann, Rääk…2004)

Ettevõtte äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine on igale ettevõttele oluline faas uue äri või tegevusala alustamisel või vahendite kaasamisel olemasoleva äri laiendmaiseks. Äriplaani koostamine sunnib ettevõtjat üksikasjalikult läbi mõtlema oma äriidee ja selle realiseerimise kava. Sellega vähendatakse ettevõtlusega seotud riske ja see aitab ennetada ebameeldivaid üllatusi, suurendades võimalust, et olulised asjad ei ole jäänud märkamata või kulud arvesse võtmata.

Äriplaan peab vastama viiele olulisemale küsimusele:

  • Mis probleemi Sa lahendad?
  • Kelle probleem see on ja kui palju neid on?
  • Mis on Sinu lahendus ja miks see on parem kui olemasolevad lahendused?
  • Kuhu tahad välja jõuda? Kuidas Sa sinna jõuad?
  • Kui palju Sul raha vaja on?

 

Kuidas me saame aidata ?

Aitame sõnastada äriideed ning ühildada seda ettevõtte strateegiaga. Analüüsime tegevusvaldkonda ja turgu (sh nõudlust ja konkurentsi). Aitame otsida  rahastamisallikaid  ja hindame ettevõtte abikõlbulikkust.  Koostame finantsprognoose ja teeme finantsanalüüsi, sh analüüsime tasuvust ja likviidsust. Aitame analüüsida projekti riske.

Ettevõtte väärtuse hindamine

Kui tekib vajadus osta-müüa ettevõtet või ühineda teise ettevõttega tekib vajadus hinnata ettevõtte väärtust. Meie kasutame kapitalimahukate ettevõtete väärtuse hindamist peamiselt varade turuväärtuse meetodit. Ettevõtte väärus leitakse varade netoväärtusena ehk siis turuväärtus miinus kohustused.  Bilansilised andmed aasta lõpu seisuga hinnatakse ümber turuväärtusesse . Juhul kui ettevõte ei oma olulises osas varasid, kuid on tegutsenud piisava kasumlikkusega, siis ei sobi väärtuse hindamiseks varade turuväärtuse meetod. Sellisel juhul kasutame ettevõtte väärtuse  hindamiseks diskonteeritud  tuleviku rahavoo meetodeid (nüüdisväärtuses).

Ettevõtte strateegiline planeerimine

Strateegilise planeerimise vajadus tuleneb väliskeskkonna muutustest. Mida sagedasemad ja suuremad need on, seda sagedamini ja põhjalikumalt tuleb strateegiat uuendada. Strateegilise planeerimise viise on palju, kuid põhiliselt kasutatakse kolmest sammust koosnevat protsessi:

  • Situatsioon – hinnatakse praegust olukorda ja seda, kuidas selleni on jõutud.
  • Sihtmärk – määratakse kindlaks eesmärgid ja/või sihid (mõnikord nimetatakse seda ideaalseks olukorraks).
  • Teekond – kaardistatakse eesmärkideni jõudmise potentsiaalne teekond.

E-PRIA-ga seotud teenused

Erinevate toetustaotluste (pindalatoetused. loomakasvatustoetused, investeeringutoetused jms) täitmise alane teenus või täitmise alane konsultatsioon.

Päringuvormi koostama

Oled meie teenustest huvitatud? Saada päring ja küsimused ning hakkame pihta.

ecotree