„Piirkondlik veekaitse toetus“

22.01.2018 21:32  lisati EISi  uus dokument MEM/18-0051/01 - Piirkondlik veekaitse toetus. Dokumendi failid on selle kirja manuses. Dokumendiga on võimalik tutvuda EISis aadressil https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d1b4f9e3-707b-4741-8100-54460f5946d0 Määrus on koostatud arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“ tegevuse liigi „Piirkondlik veekaitse toetus“ rakendamiseks. Piirkondliku veekaitse toetuse, nagu ka teiste põllumajanduslike keskkonnatoetuste õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 28, millest tulenevalt on võimalik anda toetust põllumajandustootjatele ja teistele maavaldajatele, hüvitades nende kantavad lisakulud ja/või saamatajäänud tulu, mis on

Avaneb toetuste taotlusvoor looduskaitse projektidele

KIK kuulutab välja kolmanda taotlusvooru looduskaitse tegevuste toetamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, et säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist ja nende hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist. Minimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal 85% abikõlblikest kuludest. Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. E-toetuse keskkond  avatakse taotluste sisestamiseks 29. detsembril 2017. Taotluste vastuvõtt algab 19. jaanuaril 2018 ning need tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega. Taotlusi võetakse vastu vooru eelarve piires.

Maaettevõtluse mitmekesistamise meetme taotlusvoor lükkub edasi 2018 aastasse !

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas määruse, millega muudetakse maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse tingimusi ja hindamiskriteeriume. Eelistatakse investeeringuid, mis avaldavad positiivset mõju maapiirkonna tööhõivele, noorte ettevõtlusele ja puuetega inimestele. Taotlusvoor avaneb 2018. aasta alguses. „Selleks, et elu maapiirkondades säiliks, on vaja töökohti. Muutsime määrust, et soodustada töökohtade loomist maale, et maapiirkonnas oleks püsiv majanduslik võimekus ning inimestele jätkuks tööd,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Enam tähelepanu pööratakse noorte ettevõtlusele ning puuetega inimeste võimalustele.” Maapiirkonna tööhõivele positiivse mõju avaldamiseks seotakse toetuse saajale kehtiv töötajate arvu säilitamise