„Piirkondlik veekaitse toetus“

22.01.2018 21:32  lisati EISi  uus dokument MEM/18-0051/01 – Piirkondlik veekaitse toetus.
Dokumendi failid on selle kirja manuses. Dokumendiga on võimalik tutvuda EISis aadressil https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d1b4f9e3-707b-4741-8100-54460f5946d0

Määrus on koostatud arengukava meetme 10 „Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede“ tegevuse liigi „Piirkondlik veekaitse toetus“ rakendamiseks.
Piirkondliku veekaitse toetuse, nagu ka teiste põllumajanduslike keskkonnatoetuste õiguslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikkel 28, millest tulenevalt on võimalik anda toetust põllumajandustootjatele ja teistele maavaldajatele, hüvitades nende kantavad lisakulud ja/või saamatajäänud tulu, mis on tingitud nende poolt vabatahtlikult võetud keskkonna- ja kliimakohustustest põllumajandusmaal.
Piirkondlik veekaitse toetus on suunatud nitraaditundlikele aladele, kus põllumajandusliku tegevusega on veekvaliteet halvenenud või on oht selle halvenemiseks.
Põllumajandustootmises võivad toitained sõnniku ja mineraalväetiste liigse või väära kasutamise tagajärjel kanduda põhja- ja pinnavette. Põhjavette sattunud nitraadid halvendavad põhjavee kvaliteeti. Samuti mõjutavad põllumajandusest tulenevad saasteained pinnaveekogude vee kvaliteeti ning soodustavad nende eutrofeerumist.
Toetuse taotleja peab igal kohustuseaastal ajavahemikul 2. maist kuni 21. maini esitama PRIAle elektrooniliselt e-PRIA kaudu taotluse
Arengukava meetme 10 kogueelarve on 231 353 667 eurot, millest tegevuse liigi „Piirkondlik veekaitse toetus“ indikatiivne kogueelarve on  7 100 000 eurot.

Hanna Kreen
peaspetsialist  | teadus- ja arendusosakond
625 6563
Maaeluministeerium

Teised uudised