Avaneb toetuste taotlusvoor looduskaitse projektidele

KIK kuulutab välja kolmanda taotlusvooru looduskaitse tegevuste toetamiseks Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist, et säilitada ja taastada poollooduslikke kooslusi. Toetatakse poollooduslike koosluste taastamist ja nende hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimist, rajamist ning töövahendite ja kariloomade soetamist.

Minimaalne toetussumma projekti kohta on 4 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal 85% abikõlblikest kuludest. Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud.

E-toetuse keskkond  avatakse taotluste sisestamiseks 29. detsembril 2017. Taotluste vastuvõtt algab 19. jaanuaril 2018 ning need tuleb esitada koos Keskkonnaameti kooskõlastusega. Taotlusi võetakse vastu vooru eelarve piires. Taotluste vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Toetust antakse meetmest “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine”. Toetusmeetme töötas välja Keskkonnaministeerium. Toetuse andmise ja kasutamise tingimused on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 35, 13.10.2016. Määrusesse kirjapandu on täpsemalt lahti seletatud määruse seletuskirjas.

Taotlejatele toimuvad teabepäevad 8.01.2018 Haapsalus ja 10.01.2018 Tallinnas.  Teabepäevadel tutvustatakse seatud nõudeid ja E-toetuse keskkonna kasutamisega seonduvat. Täpsem info KIKi kodulehel. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.
Toetusmeetme kontaktisik on Eerika Purgel, eerika.purgel@kik.ee, telefon 627 4112.

KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.


Elina Kink
kommunikatsioonijuht

Narva mnt 7A
Tel: 627 4330
GSM: +372 5687 5797
www.kik.ee/facebook
www.kik.ee/twitter
www.kik.ee

Teised uudised